DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ VÀO THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM 2017 ?

Theo như nhu cầu các doanh nghiệp đang tìm hiểu để thực hiện các báo cáo, các nghĩa vụ thuế cần hoàn thành trong những ngày cuối năm. Dựa trên nhu cầu này, Investpush sẽ cũng cấp cho bạn đọc một số thông tin mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi kết thúc năm 2017. 

TRƯỚC NGÀY 25/11/2017


Nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp
Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH) đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi mình đặt trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện.
Báo cáo 06 tháng đầu năm phải được nộp trước ngày 25 tháng 05 và báo cáo cuối năm phải được nộp trước ngày 25 tháng 11 của năm đó.
Số lượng người lao động khai trình không bao gồm những người đang thử việc. 

TRƯỚC NGÀY 31/12/2017

 1. Nộp báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động

Doanh nghiệp phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình và lập Sổ thống kê tai nạn lao động theo từng năm (Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH).
Từ việc thống kê này, định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (Mẫu Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; với thời hạn cụ thể  như sau:

 1. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm phải được gửi trước ngày 05 tháng 07 của năm báo cáo.
 2. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cả năm phải được gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo.

Đồng thời, định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết. Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 07 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm liền sau đối với số liệu cả năm.
Nội dung công bố phải tối thiểu bao gồm những thông tin sau:
– Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;
– Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;
– Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;
– Thiệt hại do tai nạn lao động;
– Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng chống tai nạn lao động.
Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng (đối với các tổ đội, phân xưởng có xảy ra tai nạn lao động) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).
Tham khảo mẫu Công bố thông tin tình hình tai nạn lao động.
Cuối cùng, định kỳ hàng năm, doanh nghiệp cũng phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động (Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; Báo cáo này phải được gửi trước ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.
Lưu ý:
Trong các Báo cáo, cũng như Sổ thống kê tai nạn lao động đều có những mục mà doanh nghiệp phải điền thông tin dưới dạng mã số để phục vụ công tác thống kê. Cho nên, để đối chiếu các mã số này, doanh nghiệp tra cứu trực tiếp từ cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê.
Danh mục đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp áp dụng trong điều tra, báo cáo thống kê được ban hành kèm theo Công văn 231 TCTK/PPCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2002.

 1. Nộp Báo cáo về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại doanh nghiệp 

Định kỳ vào quý thứ IV hàng năm, cơ sở đã được trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có trách nhiệm thống kê, báo cáo với cơ quan Công an quản lý địa bàn về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo các nội dung sau:

 1. Số lượng, chất lượng, chủng loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã trang bị.
 2. Cách thức thực hiện bảo quản, bảo dưỡng.
 3. Thực trạng công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện.
 4. Kết quả thực hiện kết luận kiến nghị thanh tra, kiểm tra của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
 5. Kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

TRƯỚC NGÀY 30/01/2018

 1. Tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của Qúy IV năm 2017

Hàng quý, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý đó, chậm nhất là vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế.
Số thuế cần phải nộp bao nhiêu là hoàn toàn do doanh nghiệp tự căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là TNDN) của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm nay để xác định.
Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế cần tạm nộp.
Tuy việc tạm nộp thuế TNDN này là do doanh nghiệp tự xác định – tức là, đề cao tính tự giác, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp – nhưng vẫn có cơ chế quản lý thuế để  buộc doanh nghiệp nghiêm chỉnh thực hiện; cụ thể:
TH1: Nếu Tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên; thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán, tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
TH2: Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm; thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
TH3: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán; thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế.
2. Nộp tiền lệ phí môn bài của năm 2018
Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.
Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi chung là Đơn vị phụ thuộc) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh; thì, doanh nghiệp thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cho các Đơn vị phụ thuộc đó với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp có Đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh; thì, các Đơn vị phụ thuộc đó tự khai, nộp lệ phí môn bài với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp mình.
Doanh nghiệp và Đơn vị phụ thuộc khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

 1. Tờ khai lệ phí môn bài (ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP);
 2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
Doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền lệ phí tương ứng, chứ không phải nộp tờ khai nữa. Việc khai lại chỉ thực hiện khi doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn điều lệ dẫn đến thay đổi mức nộp lệ phí, hạn cuối nộp tờ khai là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi.
Để biết thêm chi tiết về những vấn đề này bạn đọc có thể liên hệ Investpush Legal qua email contact@investpush.com  để được tư vấn cũng như cung cấp các biểu mẫu cần thiết.
Trân trọng ./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *