Bản tin Pháp lý T10/2018

Nội dung chính: Cập nhật Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành
ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Đây là nghị định có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực ngành hàng phải lập hóa đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua. 

 1. Quy định chung về hóa đơn điện tử
  • Các loại hóa đơn điện tử
  • Nội dung hóa đơn điện tử
  • Quy định cụ thể áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 2. Các quy định liên quan tới sử dụng hóa đơn điện tử:
  • Các trường hợp được sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí
  • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
  • Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
  • Trách nhiệm khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 3. Quy định liên quan tới thời gian sử dụng hóa đơn