Bản tin Pháp lý T11/2018

Nội dung chính: Cập nhật Nghị định 148/2018/NĐ-CP ban hành ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ
luật lao động. Nghị định này bao gồm rất nhiều thay đổi cũng như đổi mới mà Người sử dụng lao động phải lưu ý trong việc giao kết, cũng như chấm dứt hợp đồng lao động với Người lao động.

 1. Sửa đổi, bổ sung quy định về hợp đồng lao động
  • Thẩm quyền ký hợp đồng lao động
  • Sửa đổi nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động
  • Sửa đổi quy định về hợp đồng lao động với người cao tuổi
  • Thời gian thử việc không còn được tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm
  • Bổ sung thời hạn thanh toán mọi quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động
  • Sửa đổi quy định về tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động
  • Sửa đổi quy định về đăng ký nội quy lao động và hiệu lực của nội quy lao động
  • Bổ sung quy định về tiền lương làm căn cứ bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật
 2. Quy định liên quan tới kỷ luật lao động:
  • Thay đổi trình tự xử lý kỷ luật lao động