Bản tin Pháp lý T12/2018

Nội dung chính: Cập nhật nội dung Luật an ninh mạng ban hành ngày 12/06/2018 (“Luật an ninh mạng”). Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật này có hiệu lực đã tác động rất lớn đến người dùng mạng viễn thông, mạng Internet cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài nước.