Bản tin Pháp lý T8/2018

Nội dung chính: Cập nhật Luật cạnh tranh số 23/2018 ban hành ngày  12/06/2018

 1. Quy định liên quan đến hoạt động cạnh tranh:
  • Bổ sung Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến cạnh tranh của cơ quan nhà nước
  • Quy định về cách xác định thị phần và thị trường kết hợp
  • Nguyên tắc cạnh tranh
  • Xác định thị trường liên quan
 2. Các quy định liên quan đến hạn chế cạnh tranh:
  • Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
  • Quy định về miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
  • Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng
   vị trí độc quyền
 3. Các quy định liên quan tới tập trung kinh tế:
  • Hành vi tập trung kinh tế
  • Quy định tập trung kinh tế
  • Thông báo tập trung kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *