Bản tin Pháp lý T9/2018

Nội dung chính:
+ Cập nhật các công việc Doanh nghiệp cần lưu ý trong tháng 9/2018 về thuế và lao động
+ Cập nhật Nghị định 108/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 78/2015 /NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp

 1. Quy định Doanh nghiệp cần thực hiện tháng 9/2018:
  • Quy định về lao động
  • Quy định đóng kinh phí công đoàn
  • Quy định về thuế
 2. Các quy định liên quan tới đăng ký doanh nghiệp:
  • Quy định mới về thủ tục đăng ký doanh nghiệp và ủy quyền đăng ký doanh nghiệp
  • Quy định về quản lý doanh nghiệp từ phía Nhà nước
  • Quy định về thông báo
  • Quy định về xác định nội dung kê khai là giả tạo