BIỂU MẪU KẾ TOÁN CHO KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP- ÁP DỤNG 01/01/2018

BẠN ĐÃ CẬP NHẬT BIỂU MẪU KẾ TOÁN MỚI CHƯA? Mẫu báo cáo, phương pháp lập chứng từ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp đã thay đổi từ 01/01/2018. Hãy cùng Investpush cập nhật ngay sau đây:
 

Tư vấn chế độ kế toán mới 2018
Theo thông tin cập nhật  được từ website của Bộ tài chính, Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng bộ tài chính ban hành vào ngày 10/10/2017 sẽ được áp dụng vào ngày 01/01/2018. Thông tư này hướng dẫn về những thay đổi, sửa đổi, bổ sung trong năm tới dành cho các cơ  quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp,….
Cụ thể, thông tư 107/2017/TT-BTC quy định về các vấn đề sau:
– Hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
– Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách.
Về chứng từ kế toán:
– Đối với loại chứng từ bắt buộc: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu quy định trong Thông tư 107/2017/TT-BTC và không được sửa đổi.
– Đối với chứng từ tự thiết kế: Phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị.
Về sổ kế toán:
– Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải mở sổ này để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
– Các trường hợp tiếp nhận, sử dụng ngân sách Nhà nước cấp, nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, nguồn phí được khấu trừ, để lại phải mở sổ kế toán để theo dõi riêng.
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. 
Kể từ ngày 01/01/2018, các đơn vị kế toán của các tổ chức trên bắt buộc áp dụng các mẫu, biểu mẫu được quy định tại Thông tư 107/2017 thay cho Thông tư số 185/2010/TT-BTC và Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC. Tất cả những báo cáo được xem là không có giá trị hiệu lực nếu không được điều chỉnh đúng theo thông tư này.
Chi tiết một số biểu mẫu được áp dụng từ 01/01/2018 bao gồm:          

PHỤ LỤC SỐ 01

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

  1. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
STT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

1 Phiếu thu C40-BB
2 Phiếu chi C41-BB
3 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C43-BB
4 Biên lai thu tiền C45-BB

II- MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Đơn vị: …………………….
Mã QHNS: ………………..
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
                          Mẫu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

Ngày…..tháng ……năm………
Số: ……………..
Quyển số: ……..
  Nợ: …………….
Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung: ………………………………………………………………………………………………………………
Số tiền: ……………………………………………………………………………………………………. (loại tiền)
(viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………………
Kèm theo: ……………………………………………………………………………………………………………..
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: …………………………………………………………………………………..
– Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………
 


NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

 

Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ……………………………………………………………………………………………………
+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………………………………………..
 

Đơn vị: …………………….
Mã QHNS: ………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU CHI

Ngày…..tháng ……năm………
Số: ……………..
Quyển số: ……..
  Nợ: …………….
Có: …………….

Họ và tên người nhận tiền: ………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung: ………………………………………………………………………………………………………………
Số tiền: ……………………………………………………………………………………………………. (loại tiền)
(viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………………
Kèm theo: ……………………………………………………………………………………………………………..
 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: …………………………………………………………………………………..
– Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………
 


THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

 

Ngày …..tháng……năm …..
NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ……………………………………………………………………………………………………
+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………………………………………..
 

Đơn vị: …………………….
Mã QHNS: ………………..
Mẫu số: C42-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………
– Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………………………………….
– Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………
– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
– ….
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….
2 …………………………………………………………………….
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
THANH TOÁN

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

 

Đơn vị: …………………….
Mã QHNS: ………………..
Mẫu số: C45-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…..tháng ……năm………

  Quyển số: ……..
Số: …………….

Họ và tên người nộp: ………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung thu: …………………………………………………………………………………………………………
Số tiền thu: ……………………………………………………………………………………………….. (loại tiền)
(viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………………
 

NGƯỜI NỘP TIỀN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI THU TIỀN
(Ký, họ tên)

 
Để được tư vấn cụ thể, chi tiết, tránh những sai sót khi chưa hiểu rõ về biểu mẫu kế toán sẽ được áp dụng trong 01/01/2018. Bạn hãy liên hệ Investpush Legal sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn những thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề này và gửi yêu cầu tư vấn miễn phí qua email: contact@investpush.com.
Trân trọng./
INVESTPUSH LEGAL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *