Đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử là bắt buộc từ 31/12/2017

Công văn 3474/TCT-KK của Tổng cục thuế về việc tiếp tục triển khai hoàn thuế điện tử những tháng cuối năm 2017
1. Tiếp tục mở rộng triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử đến tất cả doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất khẩu, đu tư theo kế hoạch tại Công văn số 1644/TCT-KK ngày 26/4/2017 của Tổng cục Thuế, đảm bảo:
– Đến 31/12/2017, 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất khẩu, đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử;
– Cuối quý 4/2017, tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Cụ thể:
+ Tháng 10/2017: tối thiểu 80% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 80% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng số h sơ và tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Tháng 11/2017: tối thiểu 85% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 85% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Tháng 12/2017: tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế chiếm tỷ trọng từ 90% số tiền hoàn thuế trở lên thuộc trường hợp xuất khẩu, đầu tư được thực hiện theo phương thức điện tử so với tổng số hồ sơ và tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng;
Việc hoàn thành các chỉ tiêu hoàn thuế điện tử nêu trên là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Thủ trưởng cơ quan thuế.
Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm giao chỉ tiêu cho từng phòng Kiểm tra/Chi cục Thuế quản lý người nộp thuế để đảm bảo hoàn thành các ch tiêu hoàn thuế điện tử trên địa bàn tỉnh/thành phố.
2. Đối với người nộp thuế đã đăng ký thực hiện hoàn thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử: Nắm bắt các khó khăn vướng mc để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế, đảm bảo các hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế thực hiện bằng phương thức điện tử ngay từ tháng 9/2017.
3. Rà soát, lập danh sách người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thuộc đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất khẩu, dự án đầu tư chưa tập huấn, chưa đăng ký thực hiện hoàn thuế điện tử trên Cng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp v quy trình, ng dụng nộp hồ sơ hoàn thuế và nhận kết quả giải quyết của cơ quan thuế bng phương thức điện tử ngay trong tháng 8/2017. Hàng tháng, trường hợp có doanh nghiệp phát sinh mới, tổ chức tập hun ngay cho doanh nghiệp và hướng dẫn, hỗ trợ để doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử ngay từ hồ sơ hoàn thuế đầu tiên.
Trên cơ sở danh sách người nộp thuế được tập huấn về dịch vụ hoàn thuế điện tử, Cục Thuế thực hiện đăng ký để người nộp thuế tham gia hoàn thuế điện tử trên Cng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết.
4. Tiếp tục phối hp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn thuế điện tử theo tài liệu hướng dẫn, tờ rơi, video clip của Tổng cục Thuế đã cung cấp; đăng tải video clip hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các bước nộp hồ sơ hoàn thuế, xem thông báo, nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử trên các trang thông tin của Cục Thuế để doanh nghiệp dễ thực hiện.
Trân trọng./
Investpush Legal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *