DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn đầu tư

 • Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam;
 • Tư vấn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài;
 • Tư vấn đầu tư trong nước; đầu tư chứng khoán; đầu tư bất động sản;
 • Thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn phòng đại diện, chi nhánh…
 • Soạn luận chứng khả thi, lập dự án;
 • Các công việc sau cấp phép; các loại giấy phép con.

2. Tư vấn doanh nghiệp

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp tại các địa bàn địa phương khác nhau;
 • Thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy, thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tất cả các loại hình doanh nghiệp;
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp;
 • Tư vấn về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp;
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn;
 • Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;
 • Tư vấn soạn thảo, rà soát các Quyết định, Nghị quyết, Biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật;
 • Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị và thông qua các Quyết định trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các báo cáo định kỳ tháng/quý/năm của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoạt động doanh nghiệp;
 • Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện yêu cầu chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Khi email cho nhu cầu của khách hàng, xin email cho Investpush tại lawyer@investpush.com

Investpush sẽ phản hồi chậm nhất trong vòng 24 tiếng.