Mẫu đơn yêu cầu phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

 

  ĐƠN YÊU CẦU PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…………………….- TP Hà nội.

Họ và  tên chồng: ……………………………….Sinh ngày:…………………………………………………………..

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và  tên vợ: ………………………………….Sinh ngày:……………………………………………………………..

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ………..có đăng ký kết hôn tại UBND phường ………………………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………..phân chia tài sản của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân với nội dung cụ thể như sau:

Về tài sản chung hiện có bao gồm:

  • Một chiếc xe máy hiệu……
  • ………………………….
  • ……………………………
  • …………………………..

( Ghi rõ thông tin và đính kèm bản sao Giấy tờ pháp lý về tài sản đó (nếu có), ….)

 Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm ……

                   Họ và tên chồng                                                                                    Họ và tên vợ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *