DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ

1. Hợp Đồng

 • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;
 • Soạn thảo các hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; hợp tác đầu tư/kinh doanh; bất động sản; xây dựng; tín dụng; thế chấp; cầm cố; cho thuê tài chính; bảo hiểm…;
 • Rà soát, tư vấn hiệu chỉnh hợp đồng/dự thảo hợp đồng cho khách hàng;
 • Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của khách hàng;
 • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.

 

2. Tư vấn pháp lý theo vụ việc 

 • Investpush cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý theo giờ, theo vụ việc cho mọi vấn đề pháp lý tại Việt Nam như tư vấn pháp luật kinh doanh, lao động, doanh nghiệp, thương mại, xây dựng, logistics, thương mại điện tử…. và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp;
 • Investpush cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến thuế, kế toán, ngân hàng cho doanh nghiệp.

 

3. Tư vấn pháp lý thường xuyên

 • Tư vấn pháp luật kinh doanh, lao động, doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp;
 • Rà soát pháp lý về cơ cấu, tổ chức và hoạt động thông qua việc soạn thảo, sửa đổi các văn bản do bộ máy quản lý của doanh nghiệp phát hành;
 • Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin đối với các văn bản pháp lý và văn bản nội bộ do doanh nghiệp ban hành;
 • Tư vấn và cung cấp dịch vụ kiện toàn hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh, thuế, lao động….) tránh cho doanh nghiệp các rủi ro pháp lý từ các cơ quan thanh tra, kiểm tra;
 • Hỗ trợ soạn thảo và hiệu đính các hợp đồng kinh tế, dân sự; đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro đối với việc ký kết và thực hiện hợp đồng; Đại diện hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng với bên thứ ba;
 • Cảnh bảo các rủi ro pháp lý trong hoạt động quản trị doanh nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh;
 • Bất kỳ nội dung tư vấn pháp lý nào khác theo yêu cầu hợp lý bằng văn bản của doanh nghiệp tại từng thời điểm.

 

4. Các hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp, tham gia tố tụng

 • Trong kinh doanh, mâu thuẫn thương mại của các bên tham gia giao dịch là điều khó tránh khỏi. Với lợi thế hiểu biết sâu rộng, am tường pháp luật, văn hóa thương mại, kinh doanh tại, Investpush cũng cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp, tham gia quá trình tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng nếu cần thiết.
 • ,Bên cạnh đó, Investpush cũng thay mặt thân chủ tham gia tố tụng cho các tranh chấp dân sự giữa các thành viên công ty, giữa người dân. Investpush cũng tham gia tố tụng hành chính theo yêu cầu của Khách hàng.
 • Investpush cũng hỗ trợ Khách hàng tham gia tố tụng hình sự trong các vụ án hình sự nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của Khách hàng. 

Khi email cho nhu cầu của khách hàng, xin email cho Investpush tại contact@investpush.com

Investpush sẽ phản hồi chậm nhất trong vòng 24 tiếng.